Colored Socks.
.one.

Hier kann ein kleiner Text über dich rein, wenn du willst (:

.two.

.start.
.gbook.
.past.
.abo

.three.

Ich liebe dich

.four.

.lady.
.abc.
.question.
.people.
.tierschutz.
.avis.
.psycho?!.
.talk.
.wow.
.birthday.
.poesie.

.five.Sechs

.design. .designer.in. .host.
POWERED BY PUBLICONS.DE
.one day.


Januar

21.$kôrô
28.Fêl!x

Februar
15.Jôêrg
18.Lârs
24. $chwêstêr
24.L!$â
März
08.$châtz
28.Ânnâ
3o.Ândrê
April
o4.Ângie
26.$êbâ$t!ân
Mai

o5.Ânâtôl!j

Juni
x

Juli

x
August
o9.Cêl!nâ
September


17.Nâd!nê
2o.Pêkâ
22. Ce$$i
26.Lâri$$â


Oktober
o4.Sarah
o6.Dênn!$
17.Ich
17.Jûlê
25.$vên
November
26.Gêôrgê
28.Mâmâ

Dezember
15.Cênnêt 
17. Svên & Mâ!kê
18.Âgô


Gratis bloggen bei
myblog.de